DANA

Masz pytania? Zadzwoń: (022) 868-40-24

Kompleksowe usługi świadczone przez FUH DANA

Każdy Klient FUH DANA otrzymuje kompleksowe świadczenie w ramach szerokiego zakresu realizowanych usług. Wykonywane przez nas usługi spełnią różnorodne oczekiwania naszych Klientów. Do wykonywanych dołączamy doradztwo  w zakresie logistyki i  ochrony środowiska.

Doradztwo logistyczne. Konsulting logistyczny obejmuje zarządzanie transportem, zapasami, dostawami, zakupami, magazynowaniem, sprawdzanie zamówień, obsługę zużycia materiałów opakowaniowych. Zakres usług obejmuje: doradztwo w zakresie rozwiązań logistycznych, wdrażania oraz optymalizacji sieci logistycznych; projektowanie i analizę procesów w systemach logistycznych oraz wdrażanie systemów zarządzania procesami logistycznymi, standaryzację przepływu informacji i dokumentów.  Wdrażanie systemów zarządzania to:  obszar logistyczny, dostawcy usług, tabor transportowy, tabor pomiędzy magazynami, obieg informacji, dokumentów, zapasy, koszty logistyczne. Tworzenie i uaktualnianie baz danych klientów i wyszukiwanie potencjalnych kontrahentów.  Oferujemy: optymalizację kosztów opakowań, usługi pakowania, magazynowania i transportu; zajmowanie się w imieniu klienta recyklingiem zużytych materiałów – zlecanie odbioru, kierowanie do recyklingu, niszczenie dokumentów, potwierdzanie dokumentowe, tworzenie systemu rozliczania opłaty produktowej, sporządzanie i utrzymywanie ewidencji opakowań, sporządzanie sprawozdań OPAK 1, 2, 3 i OS OP1, negocjacje w imieniu klienta z recyklerami, organizacjami odzysku, dostawcami materiałów opakowaniowych.

Zapewniamy wykonywanie czynności i prowadzenie wszelkich sprawozdań, zbiorczych zestawień danych oraz ewidencji, wynikających z obowiązków nałożonych poszczególnymi aktami prawnymi, w tym: prowadzenie kart ewidencji materiałów opakowaniowych, odpadów, zaprowadzenie kart przekazania odpadów, sporządzanie zbiorczych zestawień danych o rodzajach użytych materiałów, ilości odpadów wytwarzanych, zbieranych, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianych sporządzanie zestawień informacji o zakresie korzystania ze środowiska, sporządzanie sprawozdań dotyczących zapotrzebowania materiałów potrzebnych do logistyki wysyłanych towarów, obrót paletowy, opakowaniowy.

Doradztwo środowiskowe. Oferta obejmuje: prowadzenie ewidencji wprowadzanych na rynek krajowy produktów w opakowaniach lub importu określonych produktów sporządzanie rocznego sprawozdania o osiągniętym poziomie odzysku i recyklingu, sporządzanie rocznych zestawień danych o opakowaniach importowanych, eksportowanych oraz wprowadzanych na rynek polski wraz z produktami. Obliczenia opłat za korzystanie ze środowiska, na formularzach wymaganych obowiązującymi rozporządzeniami. Oprócz wymienionych obowiązków wynikających z poszczególnych aktów prawnych, w ramach stałej obsługi z zakresu ochrony środowiska, wykonujemy w imieniu Klienta: prowadzenie korespondencji z organami administracji państwowej korespondencja z WIOŚ,  w tym nadzór i realizacja zarządzeń pokontrolnych, regulowanie gospodarki odpadami poprzez tworzenie bazy odbiorców odpadów, wypełnianie formularzy GUS z zakresu ochrony środowiska oraz innych druków, wynikających z potrzeby opracowań informacji o realizacjach działań w dziedzinie ochrony środowiska. Oferujemy doradztwo w zakresie wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania środowiskiem ISO 14001 audyty systemu środowiskowego. Polskie i unijne prawodawstwo nakłada na przedsiębiorców obligatoryjny obowiązek rozliczania się z korzystania ze środowiska. Niezastosowanie się do przepisów wynikających z odpowiednich aktów prawnych wiąże się z nałożeniem kar finansowych przez stosowne instytucje.
Opracowanie obowiązkowej dokumentacji jest pracochłonne i wymaga ciągłej kontroli przepisów prawnych, dlatego oferujemy kompleksową i profesjonalną obsługę firm z tego zakresu.

Kryteria ustalające wartość świadczonych usług określamy indywidualnie łącznie z zakresem doradztwa ogólnego i z zakresu środowiska. Zależne jest to od stopnia trudności, czasu wykonywania pracy, rodzaju usługi i zawartej umowy.  Zapraszamy do współpracy, Danuta Lis